[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Click ดูประวัติ
นายเอนกฤทธิ์ นาคศรีสุข
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าสาย
Click ดูประวัติ
น.ส.พรนิภา รสภิรมย์
ครู
ประจำชั้น ป.5/1
Click ดูประวัติ
น.ส.ปวริศา พันธ์ทา
ครู
ประจำชั้น ป.5/2
น.ส.เบญจวรรณ พึ่งมนัส
ครูอัตราจ้าง
ประจำชั้น ป.5/3
Click ดูประวัติ
นางเนตรชนก ตุ้มประชา
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.5/4
Click ดูประวัติ
น.ส.นัญยนา ขันทอง
ครู(ชำนาญการ)
ประจำชั้น ป.5/6(GS)
Click ดูประวัติ
นางนาตยา สุรธรรมวิทย์
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.5/7(GS)
Click ดูประวัติ
น.ส.ศิริพร สุขสมบูรณ์
ครู(ชำนาญการ)
ประจำชั้น ป.5/6(GS)
Click ดูประวัติ
น.ส.รมิดา นิลประภัสสร
ครู(ชำนาญการ)
ประจำชั้น ป.5/8(EP)
Click ดูประวัติ
นางอัมพร จำปาหอม
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.5/9(EP)
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวรรณ ปทุมสูติ
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ประจำชั้น ป.5/9(EP)
Click ดูประวัติ
น.ส.อัปสร บุบผาทอง
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ครูพิเศษ(ภาษาไทย)
Click ดูประวัติ
นางอาภา พูลขวัญ
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ครูพิเศษ(พละ)
Click ดูประวัติ
นางวาสนา สวนสีดา
ครู(ชำนาญการพิเศษ)
ครูพิเศษ(อังกฤษ)
Click ดูประวัติ
นายอลงกต เกิดพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)
น.ส.อรริชา วัฒนศิริบุตร
ครู
ครูพิเศษ(อังกฤษ)
น.ส.ปวีณา โตอินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูพิเศษ(ภาษาจีน)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
15 : ฝ่ายบริหาร
17 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1
19 : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
20 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
22 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
23 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
24 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
25 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 : Foreign Teacher
27 : ชั้นเตรียมอนุบาล